Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Không bắt buộc giao dịch bất động sản phải qua sàn