Đón nhiều tín hiệu tích cực, thị trường bất động sản sẽ phục hồi nửa cuối năm 2023?